Beslut naturreservat kring Råstasjön – Solnas tredje naturreservat inrättat

Igår kväll beslutade kommunfullmäktige i Solna att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön. Det blir Solnas tredje naturreservat vid sidan om Igelbäckens naturreservat och Ulriksdals naturreservat.

Syftet med Råstasjöns naturreservat är att bevara och utveckla ett viktigt natur- och rekreationsområde som skapar stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring sjön.

– I takt med att Solna växer är det viktigt att utveckla Solnas natur- och rekreationsområden. Det är därför glädjande att vi äntligen har kunnat kunnat komma i mål med att inrätta Solnas tredje naturreservat runt Råstasjön, säger Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Beslutet innebär avgränsning, föreskrifter och skötselplan för naturreservatet kring Råstasjön. Utgångspunkten för avgränsningen har varit de naturvärden, som identifierades i den naturinventering av området kring Råstasjön, som staden gjorde under 2016, och den mark som Solna stad förfogar över. Naturreservatet bildar tillsammans med det naturreservat som Sundbyberg bildar för Lötsjön och golfängarna, ett gemensamt natur- och rekreationsområde kring de bägge sjöarna. Förslaget var föremål för samråd under perioden 30 maj – 10 september 2017 och över 100 yttranden över förslaget inkom från fastighetsägare, föreningar, myndigheter och allmänheten.

– De värdefulla synpunkter som kom in under samrådet har bidragit till att förbättra det ursprungliga reservatsförslaget. Jag vill rikta ett stort tack till alla solnabor, föreningar och andra berörda som har medverkat till att skapa ett riktigt bra naturreservat kring Råstasjön, avslutar Pehr Granfalk.​​

Källa: https://www.solna.se/sv/om-solna/nyheter-om-solna/beslut-naturreservat-kring-rastasjon-solnas-tredje-naturreservat-inrattat/

Webbdesign Blistar AB